SMLUVNÍ PODMÍNKY na příměstský tábor SKP ČB, z.s. 2020
Název: Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. (dále jen SKP ČB, z.s.)
IČO: 00666033 DIČ: CZ00666033
Adresa: České Budějovice 3, Jiráskovo nábř. 999/25, 370 04
Odpovědná osoba: Mgr. Tomáš Moravec
Kontakt na odpovědnou osobu:
tel.: 606346293 email: moravectomas@email.cz

1. Cena tábora 2200,- vč. DPH
Cena je sestavena z následujících položek
- nákladů na oběd, svačiny a pitný režim
- nákladů na dopravu na plánované výlety
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárničky, výtvarné
pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.)
- nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem
- nákladů na odměny - osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s
táborovým programem. Cena tábora se může navýšit v případě nepříznivého počasí o cenu za další
aktivity, konané mimo objekt SKP ČB, z.s., které ovšem budou předem rodičům sděleny, minimálně
den předem a musí být rodiči odsouhlaseny.
- v ceně tábora není úrazové pojištění dítěte.


2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, uvedeném v nabídce
táborů a to na online přihlášce, kterou vyplní přímo na stránkách www.skpfotbal.cz.


3. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s vyplněnou přihláškou na účet SKP ČB, z.s.. Pokud rodič tak
neučiní, bude přihláška neplatná!!!

Číslo účtu 561061399/0800. Do poznámky k platbě napíše rodič: jméno a rodné číslo dítěte +
středisko 700.

 

4. Zrušení pobytu
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou přímo na SKP ČB nebo
emailem.
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je
stanovena takto:
- v době delší než 14 dnů před konáním tábora 500,- Kč z celkové ceny, 14-7 dnů 50% z ceny, 7 - 1
dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora.
- pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (po
předložení lékařského potvrzení) bude vráceno 100% z celkové částky.

b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora:
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů"
rodičů, poplatek za táborový pobyt se nevrací.
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z rodinných důvodů, poplatek za táborový pobyt se nevrací.
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a
rodičům nebude vrácena částka ani poměrná k délce pobytu dítěte na táboře.
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady
rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů na pobyt
dítěte.
- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora
po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí.


5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti
zodpovídají samy a SKP ČB, z.s., za tyto věci nezodpovídá. Seznámení s těmito smluvními podmínkami
a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.
Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu SKP ČB, z.s.,
nebo na email moravectomas@email.cz, které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením SKP.
Budou-li připomínky opodstatněné a vznikne-li z důvodu přednesených nedostatků objednateli
prokazatelná škoda, SKP ČB, z.s. se zavazuje vrátit poměrnou částku za tábor s odečtením nákladů
prokazatelně spojenými s náklady na dítě/děti.


Tábor je určen pro děti od 5 do 11 let, přednost má dítě, které je členem SKP fotbal. Maximální
kapacita jednoho termínu je 45 dětí.


Pořadatel si vyhrazuje změnu programu z důvodu nepříznivého počasí.